Associació Catalana d'Excursionisme Caní | info@acec4turons.org

Formación canina

Curs Ensinistrador Caní

Amb Certificat Profesional


CURS D’ENSINISTRADOR PROFESSIONAL

CURS ADAPTAT AL REAL DECRET 548/2014 DE 27 DE JUNY

 

ANACP

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL II

 

LLOC DE REALITZACIÓ: Associació Catalana d’Excursionisme Caní (Moià i Sabadell / BARCELONA)

 

Inici: 09 de Gener de 2021

Finalitza: 19 de Desembre de 2021

 

DURADA MÒDULS FORMATIUS: 380 HORES

 

METODOLOGIA:                                       250 HORES PRESENCIALS

                                                                   35 HORES ON-LINE

                                                                  95 HORES DE PRÀCTIQUES NO LABORABLES

 

  

PROGRAMA D’ESTUDIS

(R.D.548/2.014, de 27 de juny)

 (R.D. 34/2008, de 18 de gener)

 

 DENOMINACIÓ DEL CURS:     Ensinistrador professional i tècnic en modificació de conducta.

 CODI:                                             SEAD0412

 FAMÍLIA PROFESISONAL:             Seguretat i medi ambient

 ÀREA PROFESSIONAL:                   Seguretat i prevenció

 NIVELL DE QUALIFICACIÓ:           2

 

  

OBJECTIUS DEL CURS

 

Ensinistrar al gos amb tècniques d’aprenentatge i modificar conductes no desitjades, per aconseguir la convivència social, d’acord amb allò requerit pel seu propietari o persona responsable, així com, realitzar cures higièniques i prestar primers auxilis al mateix, tenint en compte els riscos laborals i el benestar animal.

L’avaluació es desenvoluparà de manera sistemàtica, ajustant-se a una planificació prèvia que constarà, coma mínim, per cada mòdul i, en el seu cas, unitat formativa, una estimació de la dates previstes per l’avaluació, els espais on es durà a terme, els instruments d’avaluació que seran utilitzats i la durada que comporta la seva aplicació (R.D. 34/2008, de 18 de gener).

 

Àmbit Professional:

 

Desenvolupar la seva activitat professional tant per compte propi como aliè, en l’àmbit de les petites, mitjanes i grans empreses privades, residències, centres d’adopció d’animals abandonats, clíniques veterinàries, domicilis de particulars, així com, en les administracions públiques i/o entitats relacionades amb la cria, ensinistrament, venda, cures i activitats esportives i recreatives de gossos.

La seva activitat, amb caràcter general, es desenvolupa de forma autònoma, tot i que pot dependre, circumstancialment, d’un superior jeràrquic.

 

Ocupacions y llocs de treballa rellevants:

 

Ensinistrador-educador caní.

Auxiliar de centres d’adopció de gossos.

Auxiliar de centres d’acollida d’animals o gosseres.

Auxiliar de botigues de venda de gossos.

Auxiliar de residències canines.

 

REQUISITS PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS

 

En principi no hi ha cap limitació per part de l’alumnat pera la realització del curs.

  

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

El curs presencial es realitzar íntegrament, començant el dia 1 de novembre de 2020 al 4 de juny de 2021, en cas de la superació d’aquest, l’alumne serà inscrit al registre d’ensinistradors canins de l’Associació Nacional d’ensinistradors canins professionals. Se’ls expedirà el corresponent diploma i carnet d’ensinistrador per aquesta associació.

 

 PLA D’ESTUDIOS

DETALL D’HORES PER A CADA MÒDUL FORMATIU

 

 

HORES PRESENCIALS

HORES

VIRTUALS

HORES

PRÀCTIQUES

HORES TOTALS

ENSINISTRAMENT BASE

115

11

40

190

MODIFICACIÓ CONDUCTES

77,5

8

12,5

90

CURES HIGIÈNIQUES

22,5

8

17,5

40

PRIMERS AUXILIS

35

8

25

60

TOTAL

250

35

95

380

 

QUADRANT SEMTANAL PER CADA UNITAT DE COMPETÈNCIA

 

 

Dissabte

Diumenge

     

Hores

08:00 a 08:30

C. Higièniques

C. Higièniques

     

1

08:30 a 10:30

Modificació

Modificació

     

4

10:30 a 11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

     

 

11:00 a 14:00

Ensinistrament

Ensinistrament

     

6

14:00 a 15:30

DINAR

DINAR

     

 

15:30 a 17:00

Ensinistrament

Ensinistrament

     

3

17:00 a 19:00

Modificació

modificació

     

4

19:00 a 20:00

Primers auxilis

Primers auxilis

     

2

Hores

9

8

2

2

 

20

 UNITAT DE

ENSINISTRAMENT

MODIFICACIÓ

CURES

VETERINÀRIA

 

 

 COMPETÈNCIA

BASE

CONDUCTES

HIGIÈNIQUES

 

 

 

                                                         

MÒDUL DE PRÀCTIQUES NO LABORABLES

(R.D. 34/2008, de 18 de gener)

 

El mòdul de formació pràctica en centres de treball es realitzarà preferentment un cop realitzats la resta de mòduls formatius del certificay de professionalitat, tot i que podrà desenvolupar-se simultàniament a la realització del curs.

L’experiència laboral, a efectes d’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball, s’acreditarà mitjançant la següent documentació:

Per a treballadors voluntaris o becaris: Certificació de l’organització o empresa on s’hagi fet l’assistència en la que constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en el que s’han realitzat i el número total d’hores dedicades a les mateixes.

 

PRÀCTIQUES TÈCNIQUES D’ENSINSITRAMENT (40 Hores)

L’objectiu es participar, en l’execució d’exercicis bàsics de control, obediència, i superació d’obstacles, mitjançant l’aplicació d’un programa de treball prefixat, seguint les normes i procediments propis del centre de treball.

L’alumne realitzarà programes d’ensinistrament base amb i sense corretja, aplicant els coneixements adquirits durant el curs.

 

PRÀCTIQUES MODIFICACIÓ DE CONDUCTES NO DESITJADES (12,5 Hores)

L’objectiu es realitzar avaluacions de conductes no desitjades de gossos en diferents entorns de convivència, susceptibles de correcció, aplicarà les tècniques apreses al curs de modificació de conductes agressives per normalitzar la conducta social del gos, seguint les normes i procediments del centre de treball.

 

PRÀCTIQUES CURES HIGIÈNIQUES (17,5 Hores)

L’objectiu és posar en pràctica allò après durant el curs en ambient real, en tot allò relacionat amb alimentació i control dietètic del gos, zones d’allotjament i transport de gossos, aplicar cures higièniques amb criteris de salut i estètica, conèixer i organitzar la documentació necessària, així com la legislació vigent que fa referència al gos.

 

PRÀCTIQUES PRIMERS AUXILIS (25 Hores)

L’objectiu és la valoració inicial de primers auxilis i la utilització dels materials continguts en una farmaciola de primers auxilis. Aplicar tècniques de suport vital bàsic, aplicar tractament anti cops de calor, mossegades, picades, intoxicació i urgències digestives.

 

Els alumnes realitzaran informes de progressió, un quadern de seguiment i la gravació en vídeo dels resultats obtinguts, seguint les instruccions del tutor del curs.

Les pràctiques es podran realitzar on l’alumne estimi convenient, sempre que estigui acreditat per l’organització o empresa on les hagi realitzat, ja sigui una protectora d’animals abandonats, associacions i/o grups de treball caní o empresa dedicada a l’ensinistrament de gossos, etc...

 

AULA VIRTUAL

Les 35 hores virtuals no presencials del curs, estan dirigides a fer un seguiment i resolució de dubtes dels alument un cop acabat el curs.

Consensuat entre la direcció del Curso i l’alumnat, es farà per mitjà de la plataforma digital que s’acordi.

 

QUADRANT SETMANAL PRESENCIAL D’ENSINISTRAMENT BASE PER UNITAT FORMATIVA

 

Dissabte

diuemnre

     

08:30 a 10:30

 

 

 

     

11:00 a 14:00

Codi: UF2736

 

Codi: UF2735

 

     

15:30 a 17:00

Codi: UF2736

 

Codi: UF2736

 

     

17:00 a 19:00

 

Codi: UF2735

 

 

 

 

UNITAT FORMATIVA UF2735: IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTES I APTITUDS RELLEVANTS EN EL GOS I APLICACIÓ DE PRINCIPIS BÀSICS D’APRENENTATGE PER MODIFICAR LA SEVA CONDUCTA AMB FINALITATS D’ENSINISTRAMENT.

 

HORES SETMANALS PRESENCIALS: 9 HORES     TOTAL : 45

 

UNITAT FORMATIVA UF2736: ENSINISTRAMENT BASE EN CONDUCCIÓ I SORTEIG D’OBSTACLES AMB O SENSE L’ÚS DE CORRETJA.

 

HORES SETMNALS PRESENCIALS: 14 HORES   TOTAL: 70

 

 SISTEMA D’AVALUACIÓ

El sistema serà en modalitat d’avaluació continua de l’alumna, que serà realitzada per mòduls i, per unitats formatives, amb objectiu de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Es realitzarà un examen d’avaluació per mòdul formatiu al finalitzar el curs, que consistirà en:

 • Un examen teòric per cada mòdul formatiu, tipus test, entre 50 i 100 preguntes
 • Un examen pràctic per cada mòdul formatiu, consistent en un exercici proposat per la direcció del curs.
 • Exposició dels treballs realitzats durant el curs.Las calcificacions de las avaluacions seran:
 •  
 • No apte de 0 a 4
 • Apte suficient 5
 • Apte bé 6
 • Apte notable 7 a 8
 • Apte excel·lent 9 a 10 En cas de no superar alguna de las parts, haurà d’examinar-se en nova convocatòria; Les parts aprovades quedaran superades, fent innecessari tornar-se a examinar.
 • Las qualificacions de les avaluacions es faran per cada mòdul formatiu, l’alumne per superar cada unitat haurà d’obtenir en cada un dels exàmens una qualificació mínima d’APTE SUFICIENT.
 •  

 

                                                 

 

Opciones


Dates:

Gener:          9 y 10

Febrer:         6 y 7

Març:           6 y 7

Abril:           10 y 11

Maig:           8 y 9

Juny:           12 y 13

Juliol:           24 y 25

Agost:          21 y 22

Setembre:     4 y 5

Octubre:        2 y 3

Novembre:     6 y 7

Diciembre:      19 examenes.

10 unicas plazas

Precio del curso: 1260 €  260€ Matricula y cuota minima 200€ cada dos meses, ( Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre)

Titulació per ANACP: Asociación Nacional adiestradores caninos profesionales.