Associació Catalana d'Excursionisme Caní | info@acec4turons.org

Formación canina

Curs Anàlisi Diagnòstic Activitats de Conducció en Baixa i Mitja Muntanya i progessio alta Muntanya amb gos

Curs de guia de muntanya i progressio amb gos.


 

CURS DE GUIES DE MUNTANYA AMB GOS

CURS ADAPTAT AL Real Decret 611/2013, de 2 d’agost

 

A.N.A.C.P. / EUROINNOVA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL II i NIVELL III

 

LLOC DE REALITZACIÓ: Associació Catalana d’Excursionisme Caní (Moià i Sabadell / BARCELONA)

 

INICI: 30 DE GENER DE 2.021

FINALITZA: 19 DE DESEMBRE DE 2.021

 

DURADA DELS MÒDULS FORMATIUS: 358 HORES

 

METODOLOGIA:                                       216 HORES PRESENCIALS

                                                                   70 HORES ON-LINE

                                                                  72 HORES DE PRÀCTIQUES NO LABORABLES 

 

 

PROGRAMA D’ESTUDIS

(Real Decret 611/2013, de 2 d’agost)

 

 DENOMINACIÓ DEL CURS: Anàlisi Diagnòstic i Avaluació en Activitats de Conducció en baixa i mitja muntanya i progressió en alta muntanya amb gos.

 

CODI:                                         Unitat Formativa UF2285 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:             Seguretat i Medi ambient

 ÀREA PROFESSIONAL:                   Seguretat i Prevenció

 

 

NIVELL DE QUALIFICACIÓ:           2 i 3

  

OBJECTIUS DEL CURS 

- Identificar les característiques dels usuaris demandants del servei a partir de la determinació del seu nivell d’habilitat motriu, del seu nivell de condició física i dels seus interessos, motivacions i grau d’autonomia personal en funció del seu gènere i edat, en relació amb la pràctica d’activitats de desplaçament per baixa i mitja muntanya.

- Recavar informació de l’espai geogràfic on es desenvoluparà l’activitat de conducció en baixa i mitja muntanya en relació amb les seves característiques topogràfiques i mediambientals, a las normatives específiques relacionades amb la pràctica d’activitats esportivo-recreatives que puguin aplicar-se i a les seves possibilitats d’accés i desplaçament conforme a las característiques de l’activitat a desenvolupar.

- Descriure i realitzar l’anàlisi diagnòstic del context d’intervenció recavant, processant i integrant els diferents tipus d’informació obtinguda per concretar l’itinerari de baixa i mitja muntanya i establir el desenvolupament de totes les activitats directes i complementaries que es realitzaran duran el desenvolupament de l’activitat demandada.

- Establir els processos i periodicitat per a l’avaluació qualitativa i quantitativa dels objectius establerts en el disseny d’una activitat de conducció en baixa i mitja muntanya.

- Aplicar tècniques i procediments d’avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya per identificar els paràmetre que expressen la qualitat i seguretat del servei, fent especial atenció al grau de satisfacció de tots els participants i establir, a partir de la informació obtinguda, les mesures de correcció i adaptació d’aquest tipus d’activitat en el disseny de futures activitats de conducció de baixa i mitja muntanya.

-Ensinistrar, al gos amb tècniques para cerca i rescat de persones, per facilitar tasques de cerca en muntanya, donar suport al guia en tasques de conducció de grups per muntanya.

-L’avaluació es desenvoluparà de manera sistemàtica, ajustant-se a una planificació prèvia om que constaran, com a mínim, per a cada mòdul i, en el seu cas, unitat formativa, una estimació de la dates previstes par l’avaluació, els espais on es durà a terme, els instruments d’avaluació que seran utilitzats i la duració que comporta la seva aplicació (R.D. 1224/2009, de 17 de juliol).

 

Àmbit Professional:

 

La present formació s’ajusta a l’itinerari formatiu de la UF2285 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya, certificant la superació de les diferents Unitats de Competència incloses, i va dirigit a l’acreditació de les Competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal, via per la qual s’opta a l’obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat, a través de las respectives convocatòries que vagin publicant les diferents Comunitats Autònomes, així com el propi Ministeri de Traball (Real Decret 1224/2009 de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral).

 

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 

Exercir la seva activitat en l’àmbit de les activitat esportivo-recreatives a la natura i turisme actiu, escportiu o d’aventura, en les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris per baixa i mitja muntanya per a tot tipus d’usuaris.

L’activitat professional es realitza tant de forma autònoma com contractada, en l’àmbit públic, ja siguin administracions generals, autonòmiques o locals, i en l’àmbit privat, en grans, mitjanes i petites empreses: Empresas d’oci actiu, esportiu o d’aventura.

Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases rurals. Agències de viatge.

Estacions d’esquí amb oferta complementaria d’activitats fra de temporada. Refugios i albergs de muntanya.

Centres escolars i empreses de serveis d’activitats extraescolars. Cases de colònies, granges escola, campaments. Federacions i clubs esportius i socials. Companyies de guies.

Empreses de gestió de parcs naturals. Empreses de serveis de formació de recursos humans.

Clients particulars.

Formador de gossos de rescat (mòdul instructor caní)

 

REQUISITS PER LA REALITZACIÓ DEL CURS

 

En principi no hi ha cap limitació per part de l’alumnat per la realització del curs.

 

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

 

El curso presencial se realitzarà íntegrament, començant el dia 30 de gener de 2021 fins al 19 de desembre de 2021, en cas de la superació d’aquest, l’alumne serà inscrit al registre d’ensinistradors canins de l’Associació Nacional d’ensinistradors canins professionals. Se’ls expedirà el corresponent diploma i carnet d’ensinistrador per aquesta associació.

Es lliurarà la titulació.

Certificat d’aprofitament d’haver cursat la formació que li Acredita les Unitats de Competència recollides a la Unitat Formativa UF2285 Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya, regulada al Real Decret 611/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableix el corresponent Certificat de Professionalitat.

Un cop finalitzat el curs, l’alumne rebrà per part d’ Euroinnova Formación via correu postal, la titulació que acredita haver superat amb èxit totes les proves de coneixements proposades en el mateix.

Aquesta titulació inclourà el nom del curso/màster, la duració del mateix, el nom i DNI de l’alumne, el nivell d’aprofitament que acredita que l’alumne ha superat les proves proposades, les signatures del professor i director del centro, i els segells de les institucions que avalen la formació rebuda (Euroinnova Formación, Institut Europeu d’Estudis Empresarials i Comissió Internacional per a la Formació a Distància de la UNESCO).

 

PLÀ D’ESTUDIOS

                                                                                                      

DETALL D’HORES PER A CADA MÒDUL FORMATIU

 

 

HORES PRESENCIALS

HORES

VIRTUALS

HORES

PRÀCTIQUES

HORES TOTALS

UNITAT FORMATIVA 1

12

14

 

26

UNITAT DIDÀCTICA 2

12

14

 

26

UNITAT DIDÀCTICA 3

12

14

 

26

UNITAT DIDÀCTICA 4

12

14

 

26

UNITAT DIDÀCTICA 5

10

14

 

24

Mòdul gossos de cerca

77

 

28

105

Seguretat en muntanya

32

 

13

45

Nutrició Humana i canina

2

 

 

2

Ensinistrament caní

16

 

6

22

Climatologia

4

 

 

4

Psicologia esportiva

3

 

 

3

Responsabilitat civil i legislació

2

 

 

2

Primers auxilis canins

4

 

4

8

Primers auxilis en muntanya

4

 

4

8

Orientació i cartografia

4

 

5

9

Progressió amb gos en alta mutanya

10

 

12

22

TOTAL

216

70

72

358

 

UNITAT FORMATIVA 1. ANÀLISI DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ EN ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA .

UNITAT DIDÀCTICA 1. NORMATIVA D’ESPACIS I RECURSOS EN LES ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA.

UNITAT DIDÀCTICA 2. NORMALITZACIÓ I INTEGRACIÓ DE LES PERSONAS AMB DISCAPACITAT EN LES ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DETERMINACIÓ DE LA FORMA ESPORTIVA, CARACTERÍSTIQUES, NECESSITATS I EXPECTATIVES EN LES ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÀLISI DIAGNÒSTIC DEL CONTEXT D’INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓ DE PROJECTS DE CONDUCCIÓ EN LES ACTIVITATS DE CONDUCCIÓ EN BAIXA I MITJA MUNTANYA.

QUADRANT SETMANAL PER CADA UNITAT DE COMPETÈNCIA

 

Dissabtes

Diumenges

Hores

09:30 a 10:30

Teòrica

Teòrica

2

10:30 a 11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

 

11:00 a 12:00

Ensinistrament

Ensinistrament

2

12:00 a 14:00

Ponent i Màster Classe

Ponent i Màster Classe

4

14:00 a 15:00

Dinar

Dinar

 

15:00 a 16:00

Mòdul rescat

Mòdul rescat

2

16:00 a 17:30

Teòrica

Teòrica

3

17:30 a 18:30

Part didàctica

Part didàctica

2

Hores

7:30

7:30

15

UNITAT DE

Unitat Formativa UF2285

Unitat Formativa UC1758_3

Unitat Formativa UF2285

Unitat Formativa UC1758_3

 

COMPETÈNCIA

     

  

STAFF DOCENT:

Eduard Sallent:                                                         Curro Castillo:

Alpinista autor del llibre “mientras haya luz”                               Formador ensinistradors i instructors canins

Alberto Ayoras:                                                        Laia Sabat:

Professional de la seguretat autor diversos llibres.                      Veterinària

Meritxell Bellatriu:                                                   Montse Roca:

Psicòloga esportiva                                                                   Fisioterapeuta canina

Sonia Sáez:                                                                Albert Forn:

Communications & Purina Brand Manager                                  Director comercial Hurtta i Stangest laboratorios

Elisenda Saperas:                                                      Pere López:

Veterinary Area Manager Nestle Purina                                       Instructor i formador caní

Laia Garcia:

Advocada (especialista en dret animal)

 

                            MÒDUL DE PRÀCTIQUES NO LABORABLES

(R.D. 34/2008, de 18 de gener)

 

El mòdul de formació pràctica en centres de treball es realitzarà preferentment un cop realitzats la resta de mòduls formatius del certificay de professionalitat, tot i que podrà desenvolupar-se simultàniament a la realització del curs.

L’experiència laboral, a efectes d’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball, s’acreditarà mitjançant la següent documentació:

 

Per a treballadors voluntaris o becaris: Certificació de l’organització o empresa on s’hagi fet l’assistència en la que constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en el que s’han realitzat i el número total d’hores dedicades a les mateixes.

Les pràctiques es podran realitzar on l’alumne estimi convenient, sempre que estigui acreditat per l’organització o empresa on les hagi prestat, ja sigui una associació i/o grups de treball caní o empresa dedicada a activitats en muntanya o en la natura.

 

AULA VIRTUAL

Les 70 hores virtuals no presencials del curs, estan dirigides a fer un seguiment i resolució de dubtes dels alumnes un cop iniciat el curs.

Consensuat entre la direcció del Curso i l’alumnat, es farà per mitjà de la plataforma digital que s’acordi.

QUADRANT SEMTANAL PRESENCIAL BASE PER UNITAT FORMATIVA

 

Dissabtes

Diumenges

 

 

 

9:30:00 a 19:00

Codi

UC1758_3

UF2285

 

Codi

UC1758_3

UF2285

 

 

 

 

HORES SEMTANALS PRESENCIALS: 15 HORES  

   

SISTEMA D’AVALUACIÓ

El sistema serà en modalitat d’avaluació continua de l’alumna, que serà realitzada per mòduls i, per unitats formatives, amb objectiu de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

 

Es realitzarà un examen d’avaluació per mòdul formatiu al finalitzar el curs, que consistirà en:

 

 • Un examen teòric per cada mòdul formatiu, tipus test, entre 50 i 100 preguntes
 • Un examen pràctic per cada mòdul formatiu, consistent en un exercici proposat per la direcció del curs.
 • Exposició dels treballs realitzats durant el curs.Las calcificacions de las avaluacions seran:
 •  
 •  
 • No apte de 0 a 4
 • Apte suficient 5
 • Apte bé 6
 • Apte notable 7 a 8
 • Apte excel·lent 9 a 10 En cas de no superar alguna de las parts, haurà d’examinar-se en nova convocatòria; Les parts aprovades quedaran superades, fent innecessari tornar-se a examinar.
 •  
 • Las qualificacions de les avaluacions es faran per cada mòdul formatiu, l’alumne per superar cada unitat haurà d’obtenir en cada un dels exàmens una qualificació mínima d’APTE SUFICIENT.
 •  

                                                              info@acec4turons.org

Opciones


Dates Curs:
Gener 30 i 31 curs guies de muntanya (formacio)
Febrer 27 i 28 curs guies
Març 27 i 28 curs guies
Abril 24 i 25 curs guies
Abril 2 al 4 puigmal - Pedraforca (Practicas) Se puede escoger otras fechas en caso de no poder asistir
Maig 29 i 29 curs guies
Maig 15 i 16 cami de l'ossa (andorra) Se puede escoger otras fechas en caso no poder asistir
Juny 12 i 13 curs guies muntanya

Juliol 24 i 25 curs guies

Juliol 11 al 18 dog camp Moianes (Practicas en conducción en el media montaña con jovenes, grupos de 8) (al menos hay que venir un día)

Agost 7 al 15 tour nacional Asturies (Practiques en l'anell Vindi Pics d'Europa)(Voluntari)
Agost 28 al 29 curs guies muntanya
Sept 25 i 26 curs guies
Sept 11 al 21 tour Marroc (viatge voluntari os farem el cim Toubkal de 4.167 metres)

Oct 30 i 31 curs guies muntanya
Nov 27 i 28 curs guies

Dec 19 examens cursos

Preu per persona: 1450€

Matricula: 450 € a la reserva del curso

Pago fraccionado: 200 € mes de Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, noviembre

Llibres del curs:

UF2286 Análisis Diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en baja y media Montaña

UF2287 Material deportivo y entrenamiento básico para progresión en baja y media montaña

UF2284 Entorno de baja y media montaña-cartografia-conservación-meteorología y orientación

UF2288 Técnicas de desplazamiento en baja y media montaña

UF2286 Diseño y Gestión de itinerarios por baja y media montaña

MF0272_2 Primeros auxilios

Tiempo y clima en montaña (editoral desnivel)

Primeros auxilios en montaña (Editorial desnivel)

Seguridad en montaña (editorial desnivel)

Responsabilidad civil en deportes de montaña y actividades en la naturaleza. (editorial desnivel)

TECNICAS DE APOYO PSICOLOGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS (alcala grupo editorial)

Gestion de Riesgo 4 (Editorial Desnivel) Autor: Alberto Ayoras.

10 Unicas Plazas para el curso 2021